ŠVP LPDŽ

Vše o Školním vzdělávacím programu Lépe připraven do života se dozvíte po rozklinutí tohoto odkazu nebo níže.

Program je určen dětem z Dětského domova v Dolních Počernicích. Základním posláním školního vzdělávacího programu Lépe připraven do života (dále jen LPDŽ) je kompenzace negativních zkušeností dětí z minulosti, posílení jejich sociálních a osobnostních kompetencí prostřednictvím cíleného komplexního rozvoje osobnosti dětí a dospívajících žijících v DDDP. Tento program jim má pomoci k jejich úspěšnější adaptaci ve společnosti po odchodu ze zařízení (tedy po ukončení ústavní výchovy dovršením 18. let nebo z důvodu ukončení smlouvy setrvání dítěte na dobrovolný pobyt po skončení ústavní výchovy, po dokončení přípravy na budoucí povolání), aby co nejlépe obstály ve svém vlastním životě.

Potřebu rozšířeného vzdělávání ukázal projekt z roku 2006 Integrační E-centrum, který byl financován z ESF. Na základě tohoto projektu byl program dále rozvíjen. Aktuálně je realizován v této podobě.

 

Rizika:

nedostatek finančních prostředků

špatná podpora státu

nezájem dětí nebo pedagogů o aktivní účast v programu

nekvalitní příprava jednotlivých podprogramů

nemocnost

časová náročnost pro pedagogy a děti

nekvalitní pedagogický sbor

 

Principy:

individuální přístup

zapojování dětí i pedagogů

propojování podprogramů

působení interní i externí

snaha o zpětnou vazbu

provádění změn podle potřeby

spravedlivosti

motivačních bonusů

podněty interní i externí

jednotlivec může opakovat program vícekrát

programy tvořeny i výjezdovými víkendy

 

Témata:

systém

láska není pouze sex

nauč se říkat ne

cizí jazyk

PC

ekonomika

právo

osobnostní rozvoj

vzdělávání pedagogů

 

 1. Obecné cíle vzdělávání

Obecné cíle vzdělávání sledují zejména:

 všestranný rozvoj osobnosti člověka, jeho poznávací, sociální, mravní a duchovní hodnoty

 získání znalostí a návyků, jakož i praktických činností vedoucích k zajištění běžných každodenních povinností a prací spojených s péčí o sebe a o rodinu

 získání základů slušného společenského chování

 získání všeobecného a odborného vzdělání

 pochopení a uplatňování zásady demokracie, právního státu, lidských práv a svobod

 získání odpovědnosti a smyslu pro sociální soudržnost

 pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti

 schopnost hájit svá práva a řešit problémy

 utváření vědomí národní a státní příslušnosti, respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě člověka, poznávání světových a evropských kulturních hodnot a tradic

 získání, rozvoj a upevnění dovedností v oblasti čtenářské, informační, sociální a finanční gramotnosti

 osvojení schopnosti smysluplně trávit volný čas a rozvíjet své schopnosti

 získávání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně, vycházející ze zásady trvale udržitelného rozvoje, bezpečnosti a ochrany zdraví

 

 1. Klíčové kompetence:

 

Obecné cíle jsou rozpracovány do obsahu Výchovně vzdělávací činnosti, kterou pedagogičtí pracovníci pravidelně plánují (VVČ). Vycházejí při tom z Ročního plánu. VVČ je rozpracována v Týdenních plánech výchovné činnosti tak, aby jejím prostřednictvím byly u dětí utvářeny, rozvíjeny a upevňovány všechny klíčové kompetence. Obsah jednotlivých kompetencí je rozpracován do výchovných cílů, které jsou postupně naplňovány. Činnosti, kterými se plní jednotlivé výchovné cíle, kmenoví vychovatelé plánují ve svých rodinných skupinách. Vycházejí z individuálních potřeb, zájmů, možností, schopností a dovedností jednotlivých dětí. Důraz je kladen na individuální přístup k rodinné skupině jako celku i na individuální přístup k jednotlivým dětem.

Mezi klíčové kompetence, na které se zaměřujeme, patří:

 1. kompetence k učení
 2. kompetence k řešení problémů
 3. kompetence komunikativní
 4. kompetence sociální a personální
 5. kompetence občanská
 6. kompetence pracovní

 

1.1 Kompetence k učení

 Upevňujeme u dětí návyk pravidelné domácí školní přípravy, vhodně děti motivujeme ke školní úspěšnosti

 Vedeme děti k osvojování vhodného učebního stylu, podporujeme samostatnost při učení

 Rozvíjíme smysly a poznávací schopnosti dětí

 Podporujeme fantazii a tvořivost dětí

 Vedeme děti k posuzování vlastního pokroku v učení a kritickému zhodnocení výsledků jejich učení

 Vedeme děti k důslednému dodržování povinností v rodinné skupině i ve škole

 Učíme děti připravit si úkol, splnit ho a překontrolovat výsledek

 Učíme děti, aby si vážily samy sebe pro to, co umí, co zvládnou, dokážou

 Podporujeme a rozvíjíme individuální zájmy dětí

 Vedeme děti k pochopení důležitosti vzdělání pro budoucí život, seznamujeme je s významem celoživotního učení

 Vhodně podporujeme samostatnost, vytrvalost a trpělivost dětí

 Rozvíjíme a upevňujeme čtenářskou gramotnost dětí

 

2.1 Kompetence k řešení problémů

 Vedeme děti k řešení modelových situací, posilujeme správné modely chování

 Vedeme děti k tomu, aby uměly požádat o pomoc, pokud přesahuje jejich síly

 Učíme děti, aby se zvládly o sebe a ostatní postarat podle svých možností, schopností a sil v rizikových situacích

 Vedeme děti k odhadnutí rizik i přínosů svého chování pro sebe i ostatní

 Vedeme děti k tomu, že je více možností řešení konfliktů

 Učíme je zvážit, které řešení je to nejvhodnější

 Učíme děti přistupovat aktivně k řešení problémových situací, ale pokud možno jim předcházet

 Učíme děti kontrolovat extrémní projevy svých nálad a emocí

 Učíme děti přizpůsobovat své chování situaci tak, aby neomezovaly a nepoškozovaly zdraví ostatních

 Vedeme děti k tomu, aby uměly nabídnout pomoc tam, kde je třeba

 Učíme děti respektovat potřeby, přání a názory druhých

 Učíme děti uznat svou chybu a umět se omluvit

 Utváříme, rozvíjíme a upevňujeme metodologickou gramotnost dětí

 

3.1 Kompetence komunikativní

 Vedeme děti k srozumitelnému a efektivnímu vyjádření svého názoru

 Vedeme děti, aby uměly naslouchat názoru druhých

 Uspokojovat u dětí potřebu být vyslyšen a mít pocit pochopení

 Rozvíjíme a upevňujeme souvislé vyjadřování a kulturní řečový projev dětí

 Vedeme děti k hodnocení svého chování i chování druhých

 Učíme děti přijímat kritiku od druhých, zvládnout přiměřeně zpětnou vazbu

 Rozvíjíme schopnost vyjádřit empatii k druhým, jejich případným potížím a problémům

 Učíme děti chovat se s respektem k citovému životu druhých, neomezovat je nevhodným vynucováním a vydíráním

 Vedeme děti k tomu, že vhodné sdělení pocitů není projevem slabosti, ale může pomoci

 Vedeme děti k tomu, aby uměly obhájit svůj názor

 Rozvíjíme zdvořilou komunikaci, ohleduplnost a společenský takt k ostatním v rodinné skupině, v DD a na veřejnosti

 Rozvíjíme a upevňujeme jazykovou gramotnost

 Utváříme, rozvíjíme a upevňujeme informační gramotnost

 

4.1 Kompetence sociální a personální

 Vedeme děti k vytvoření společných pravidel v rodinné skupině, seznamujeme je s jejich právy a povinnostmi, učíme děti uvědomit si vzájemnou provázanost práv a povinností

 Učíme je přijímat osobní zodpovědnost za porušování povinností a zásad slušného chování

 Učíme děti získávat sebedůvěru v různých kolektivech a mít schopnost správně odhadnout své postavení

 Učíme děti zvládnout manipulativní chování druhých a umět mu čelit

 Vedeme děti k chápání projevů druhých, správnému vyhodnocení důvodů jejich chování, k tomu, že lidé jsou různí a chovají se a prožívají různě stejné situace

 Učíme děti udělat radost ostatním

 Vedeme děti k poznání, že každý člověk je originál, má své specifické potřeby i projevy

 Vedeme děti k vytváření příjemného klimatu a k poznání toho, co může pohodu narušit

 Učíme děti přizpůsobit své chování sociálnímu prostředí, uvědomovat si různé sociální role

 Učíme děti přijímat ostatní, jejich názory, okolí a skutečnosti pozitivně

 Učíme děti chápat, co je pochybení a vědět, že se má odpouštět, umět odpouštět

 Vedeme děti k přijetí přiměřené odpovědnosti

 Utváříme a rozvíjíme existenční gramotnost dětí

 

5.1 Kompetence občanská

 Vedeme děti k dodržování bezpečnosti v rodinné skupině, v prostorách DD, při cestě do školy, při samostatných vycházkách

 Vedeme děti k bezpečnému a zodpovědnému chování v DD i na akcích mimo naše zařízení

 Učíme děti, proč je důležité znát svá práva a uznávat práva druhých, dodržovat své povinnosti a dbát na to, aby ostatní dodržovali své povinnosti a respektovali naše práva

 Vedeme děti k akceptování autorit – v DD, ve škole, mimo DD

 Vedeme děti k zodpovědnému chování ke svému zdraví a zdraví ostatních, ke společenství a prostředí, ve kterém žijí

 Učíme děti chápat souvislosti mezi zdravím a nemocí

 Vedeme děti k ochraně životního prostředí

 Podporujeme děti v aktivním pohybu a sportování, jako prostředkům podpory zdraví

 Vedeme děti k neodmítání zdravé výživy, k rozlišení zdravých a nezdravých potravin

 Učíme děti sestavit zdravý jídelníček

 Vedeme děti k dodržování bezpečnost v dopravě – jako chodci, jako cyklisté

 Utváříme a upevňujeme demokratickou gramotnost dětí

 

6.1 Kompetence pracovní

 Vedeme děti k pochopení významu dodržování osobní hygieny a zvládání sebeobsluhy a domácích činností

 Vedeme děti k důslednému a samostatnému plnění školních povinností a povinností v rodinné skupině

 Učíme děti reálně odhadnout své možnosti a síly

 Vedeme děti k dokončení započaté činnosti, k vytrvalosti a soustředění po určitou dobu na jednu činnost

 Podporujeme děti v aktivním přístupu k vylepšení prostředí rodinné skupiny, DD

 Vedeme děti k šetrnému zacházení se školními pomůckami a potřebami a k udržování pořádku ve školních pomůckách a potřebách

 Podporujeme u dětí potřebu čistého zevnějšku a úpravy

 Vedeme děti k uplatnění svých dovedností ve prospěch rodinné skupiny, ostatních rodinných skupin, DD

 Vedeme děti ke kooperaci a spolupráci při řešení společného úkolu, při společné činnosti

 Učíme děti základy první pomoci

 Vedeme děti k tomu, aby se o sebe v nemoci přiměřeně postaraly

 Učíme děti manuální zručnosti při drobných opravách v domácnosti a při úpravách okolí DD

 Utváříme a rozvíjíme finanční gramotnost dětí

 Studenty středních škol vedeme k brigádní činnosti a doprovázíme je při získávání před-pracovních a pracovních dovedností a návyků (CV, nácviky přijímacích pohovorů, vyplňování dokumentů, hledání brigád a brigádní zkušenost)

 

 1. Oblasti realizace LPDŽ

 

Realizace LPDŽ probíhá v několika oblastech, které různými metodami a přístupy pomáhají dětem získávat, rozvíjet a ukotvovat klíčové kompetence. Klíčem je propojenost a spolupráce interních i externích subjektů.

Aktuálně zahrnuje šest hlavních oblastí. Jsou to:

 1. Podpora kvalitní každodenní práce na rodinných skupinách;
 2. Cílený osobnostně sociální výcvik;
 3. Workshopy zaměřené na získání praktických informací a dovedností (bydlení, práce, hospodaření, právo, prevence patologických jevů, vztahy);
 4. Nácvik samostatnosti ve cvičných bytech;
 5. Doplňkové aktivity.

 

3.1 Systém - Podpora kvalitní každodenní práce na rodinných skupinách

První a hlavní oblast, kde je rozvoj osobnosti klientů realizován, je kvalitní každodenní práce na rodinných skupinách. Jak již bylo řečeno, na základě koncepce DDDP i legislativy, má každodenní život na rodinné skupině co nejvíce fungovat na principech rodiny. Děti si tak mohou lépe osvojit kompetence potřebné v běžném životě. Nejdůležitější je přistupovat k dětem individuálně, respektovat jejich potřeby, projevovat adekvátní zájem, přijetí, podporu a výchovu. Jde o to, umožnit jim prožívat fungující a bezpečné osobní vztahy s dospělými i vrstevníky. Posílit jejich kompetence v navazování a budování vztahů, komunikaci a kooperaci, možnosti adekvátního řešení konfliktů, schopnost hledání kompromisu, aj.

Systém: dítě přichází do Domova a okamžitě se zapojuje do systému, který by měl co nejvíce fungovat jako rodina. Rodinná skupina by měla žít odděleně (ideální byty od sebe), stará se sama o sebe (nakupuje, vaří, pere, uklízí si apod.) mimo finančních prostředků. Snaha se zajistit kladné vztahy. Mezi všechny děti rozdělit úkoly přiměřeně věku. Spravedlivě děti zapojovat do nepravidelných činností. Systém je interní záležitostí, která je ovlivněna zákony a kontrolními orgány.

 

3.1.1 Běžný den v DDDP

Hlavním znakem běžného dne v DDDP je, že si ho rodinné skupiny organizují podle svého, každá trochu jinak. Dílčími cíli jsou rozvoj samostatnosti, posilování kompetence výběru a rozhodování se, přizpůsobení života RS individuálním potřebám a zájmům dětí. Děti vstávají individuálně podle potřeby. Samostatně probíhá i hygiena, snídaně, úklid pokoje a odchod do školy. Starší děti se budí samy. Ty mladší budí sloužící vychovatel. Domů se vrací po konci vyučování, případně po zájmových kroužcích. Obědy mají zajištěné ve škole. Snídaně, svačiny, večeře a veškeré vaření přes víkend si zajišťuje RS sama. S ohledem na věk a schopnosti dítěte, každé dítě pomáhá s vařením vychovatelům. Na některých RS starší děti vaří jednou týdně sami pro celou RS. Měsíc předem spoluvytváří jídelníček, když vybírají jídla, která budou vařit. Rodinka hospodaří s měsíčními zálohami na stravu a provoz, které na konci měsíce účtuje. Do provozních nákladů se zahrnuje drogerie, oblečení, školní potřeby, návštěvy kulturních či relaxačních zařízení, domácí potřeby apod. Téměř každý den chodí jednotlivé děti nakupovat různé potraviny nebo aktuálně potřebné věci na RS. Díky tomu se učí samostatnosti, rozhodování co nakoupit při připravování seznamu věcí. Jsou vedeny, aby si všímaly ceny jednotlivých výrobků. Kromě nakupování a vaření se děti také podle svých možností učí uklízet, prát, žehlit. Děti se aktivně podílejí i na vybírání akcí a na výběru RS dovolené. Po příchodu ze školy, je chvíle na oddech. Následuje příprava do školy, povídání o prospěchu, jeho kontrola. Po těchto povinnostech má dítě čas na své zájmy. Nejčastěji se věnují sociální síti, PC hrám, vycházkám, kroužkům a brigádám. Ten kdo vaří nebo pomáhá s vařením, připravuje večeři cca na šestou hodinu, snaží se u ní sejít společně, ale vzhledem k individuálním rozvrhům, plánům a věku dětí, se to ne vždy podaří. Po večeři probíhá úklid RS, který je rozdělen různým systémem nebo na základě dohody: Např.: obsluha myčky, vynesení odpadků, vytírání obýváku, chodby, zalití květin apod. Následuje osobní hygiena a poté osobní volno až do večerky. Večerky jsou stanoveny podle metodického pokynu, ve kterém je podle věku přesně vymezen potřebný počet hodin spánku.

 

3.1.2 Podpora kvalitní práce pedagogů

Každodenní práce na RS stojí na kvalitní práci pedagogů, jejich profesionalitě a schopnosti efektivní komunikace a kooperace s kolegy. Program se proto zaměřuje i na pedagogy a jejich podporu. Podpora je realizována formou:

 Týmová supervize rodinných skupin a vedení (minimálně 2hod za 2měsíce, maximálně 3hod za měsíc)

 Individuální supervize v případě potřeby pedagoga

 Finanční podpora dalšího individuálního a společného vzdělávání: odborných seminářů a konferencí, sebezkušenostních aktivit, psychosociální výcvik pedagogů.

 Realizace týmových výjezdů zaměřených na kooperaci a efektivní komunikaci vychovatelů, řešení konfliktů a psychohygienu

 

3.2. Cílený osobnostně sociální výcvik

Druhá oblast programu, se zaměřuje na podporu rozvoje osobnosti nad rámec, každodenní práce RS. Tento program má pomoci klientům dohnat dříve nezvládnuté dovednosti či překonat bariéry bránící dalšímu rozvoji. Dílčími cíli jsou:

 Možnost bezpečně se vyrovnat s traumaty vzniklými během pobytu v rodině, odebrání z rodiny a vstupu do dětského domova.

 Rozvoj samostatnosti, odvahy řešit problém a překonávat nejistotu, rozvoj komunikačních dovednosti (zpětná vazba, vyjadřovací schopnosti), posilování adekvátního zvládání zátěže. Celkově rozvoj osobnostních a sociální kompetencí.

 Záchyt známek šikany a její zárodků – zesměšňování (otevřením a pojmenováním situace) a zároveň tím podporování zdravých vztahů mezi vrstevníky v dětském domově. Zvládání náročných vztahových situací.

 Získání korekční zkušenosti, „že to jde“ a zvyšování odolnosti vůči zátěži.

 Přenos herních/simulačních prožitků ve zkušenost a přenos této zkušenosti do reálného současného a reálného budoucího života.

 Sebepoznání a podpora zdravého sebevědomí.

 Trénink volních vlastností.

 Získávání reálného náhledu životní situace a orientace ve světě. Tato část programu se týká klientů od 12 let. Klienti si mohou vybrat minimálně jednu z možností rozvojových aktivit, kterými je tato oblast realizována:

 Individuální terapie s externím terapeutem (minimálně 2x hod měsíčně).

 Skupinová terapie s externím terapeutem (podle harmonogramu skupiny většinou 1hod týdně).

 Individuální účast v programech podporujících osobnostně sociální rozvoj osobnosti – zajištěno externími poskytovateli (např. aktivity Letního domu minimálně 3 víkendová setkání ročně).

 Skupinový výjezd klientů - pro skupiny 12-15 a 16-19 (3 – 4 krát za rok), realizované ve spolupráci s Alter egem o.p.s. (více v kapitole o spolupráci s organizacemi). Tento program je realizován v jednom až dvou bězích v závislosti na aktuálním věku a počtu klientů v DDDP. Věku účastníků, jejich individuálním potřebám, kompetencím a schopnosti kooperovat ve skupině jsou přizpůsobovány metody a techniky práce na jednotlivých tématech. Témata jsou domlouvána podle aktuální potřeby skupiny. Např.: Virtuální svět, Svět práce. Klienti se pro jednu ze čtyř alternativ rozhodují jednou za rok při individuálním pohovoru s koordinátory programu, jedním z kmenových pedagogů a vedením.

 

3.3 Workshopy zaměřené na získání praktických informací a dovedností

Třetí oblast je zaměřena na doplnění chybějících informací a dovedností potřebných v praktickém životě. Je realizována formou seminářů a workshopů pro klienty od 12 let, zajišťována většinou externími poskytovateli mimo zařízení DDDP. Důraz tohoto vzdělávání je kladen na praktický nácvik, modelové situace, vyhledávání informací aj.

Témata jednotlivých workshopů:

 Láska není pouze sex a vztahová problematika (postojová složka by měla být součástí cíleně osobnostního výcviku), pro děti od 12. let, zaměřeno na vztahy ke všem věkovým hranicím, zaměřeno na fungování rodiny i na sexuální výchovu.

 Nauč se říkat ne: pro děti od 12. let zaměřeno na odmítnutí negativních látek, seznámení s látkami a riziku při jejich používání.

 Drogy

 Cizí jazyk: pro děti všeho věku podle zájmu – výuka jazyku navíc, děti mezi 15. – 18. rokem jeden rok povinně s cílem získat alespoň základy. Výjezdy do Anglie na studijní program.

 Počítačová gramotnost v oblasti MS Wordu a Excelu (více pro potřeby konkrétních klientů). Možno i formou e-learningu, zakončeno zkouškou. Základy pro všechny na základě jejich zájmu. Důraz na témata bezpečného využívání internetu a sociálních sítí, jejich přínosu i rizik. Děti mezi 15. – 18. rokem povinné. S cílem, aby děti uměly základy programů Word, Excel, E-mail, Internet, případně vytvoření vlastních www stránek, Power Point.

 Hospodaření domácnosti. Otázka výše potencionálních reálných výdělků, příjmy a výdaje domácnosti, plán kolik za co utratit, ceny jednotlivých výdajů apod. (17-18. let)

 Finanční gramotnost: kde získat vhodné poradenství. Půjčky, pokuty, platby, penále, pojištění, exekuce.

 Práce: kde hledat práci, brigády, úřad práce, výplata (čistá/hrubá mzda), životopis, pracovní pohovor.

 Sociální dávky: na co má kdo nárok, kde a jak si to mohu vyřídit, dávky, přídavky, příspěvky.

 Právo: občanské povinnosti, trestní právo, činy, které se jim „samy stanou“ apod. pro děti ve věku 17. -18. let zaměřeno na právo pracovní a trestní. Upozornění na základní principy tvorby právních předpisů.

 Hledání bydlení, ceny bydlení, podepsání smlouvy.

 Služby státních institucí a NNO: asistent do rodiny, pracovní trénink, rekvalifikace, sanace rodiny apod.

 Exkurze: návštěva úřadu práce, domu na půli cesty, azylového domu, střediska probační a mediační služby, nápravného zařízení pro výkon trestu odnětí svobody, nízkoprahová zařízení aj.

 

3.4. Trénink a podpora samostatného života

Tento program opět navazuje na rozvoj samostatnosti klientů během soustavné práce na RS. Cílem je získat zkušenosti sám se sebou, se svými dovednostmi a limity samostatném životě.

DDDP má aktuálně k dispozici 10 malometrážních bytových jednotek s kapacitou 19 lůžek určených pro cvičné, startovací bydlení.

 

3.4.1 Tréninkové pobyty ve cvičných bytech

Cílem cvičného bytu je učení se větší samostatnosti, odpovědnosti a hospodaření. Postup přijetí žadatele do cvičného bytu:

Trénink ve cvičném bytě je určen dětem od 16 let věku, kteří mají zájem o cvičný byt a podají si žádost. K zájmu žadatele se písemně vyjadřují kmenoví vychovatelé. Charakterizují jeho fungování na RS, chování k pedagogům a vrstevníkům, aktivitu na RS, osobní aktivitu, výchovné problémy, schopnost samostatného fungování, docházku, prospěch a chování ve škole, aktivitu při brigádní činnosti a vyjadřují se, zda podporují žadatelův zájem.

Následně žadatelé absolvují výběrové řízení, které probíhá na základě pohovoru s vedením, kde hovoří o svých důvodech a motivaci pro trénink samostatnosti ve cvičném bytě a prezentují se ve výše uvedených oblastech. Na základě pohovorů a informací od kmenových vychovatelů je vytvořen pořadník žadatelů. Podle něj jsou žadatelé umisťováni do cvičných bytů v závislosti na volné kapacitě.

 

Pobyt ve cvičném bytě

Dítě/mladý dospělý s vedením domova podepíše smlouvu o užívání bytové jednotky (viz příloha č. 5) a jsou s ním probrána obecná i individuální pravidla fungování a povinnosti. Na základě této smlouvy získává možnost tříměsíčního zkušebního pobytu. Dítě dostává každý měsíc od 1. do 5. kalendářního dne cvičnou výplatu, rozdělenou na tři zálohy (nájem, strava, provozní věci), kterou na konci měsíce účtuje kmenovým vychovatelům (viz přílohy č. 6 a 7). Zaplacení nájmu za byt probíhá od 10. do 15. kalendářního dne. Termín si samostatně domlouvá s účetní zařízení. Hospodaření a účtování konzultuje při návštěvách kmenových vychovatelů u něj nebo při jeho návštěvách na RS. Stejně tak se zde může svěřit se vším, co potřebuje a obrátit se s prosbou o radu. (Výhledově se zařízení snaží vytvořit pozici doprovázejícího pedagoga, který by se věnoval právě dětem a mladým dospělým ve startovacích bytech, individuálně je motivoval a provázel při zvládání obtíží, otevíral problematiku odchodu a možnosti jejich přípravy na ní. Zatím tyto intervence dělají kmenoví vychovatelé dítěte.)

Hodnocení po třech měsících Po tříměsíčním období kmenoví vychovatelé, kteří jsou s dítětem v pravidelném kontaktu, posílají vedení domova písemné hodnocení. Toto hodnocení zahrnuje, jak klient během pobytu prospívá ve škole, funguje na brigádě a zvládá samostatné bydlení, dodržuje individuální i obecná pravidla smlouvy, komunikuje s vychovateli a s účetní, hospodaří s penězi, udržuje byt v pořádku, aj. Na základě tohoto hodnocení opět vzniká pořadník klientů, podle kterého je možné rozhodnout, komu z klientů bude smlouva prodloužena. V případě závažného nebo soustavného porušování pravidel smlouvy, může být pobyt ve cvičném bytě ukončen kdykoli a klient je přesunut zpět na kmenovou RS, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

3.4.2 Pobyt ve startovacím bytě

Tato oblast je oblastí přechodovou. Mladý dospělý už není klientem DDDP. Nicméně tuto oblast zařazujeme jako součást programu, protože jí vnímáme jako podstatnou pro přechodovou fázi. A s touto možností pracujeme při přípravě mladého dospělého na odchod. Mladí dospělí, kteří úspěšně ukončili středoškolské vzdělávání a tím pádem i pobyt v DD, mohou s vedením domova uzavřít smlouvu na roční užívání bytové jednotky s dotovaným nájemným, které je stanoveno evidenčním listem správcovské společnosti (Cca na 5500,- Kč/měsíčně a poplatky za energie). O umístění žadatele do startovacího bytu se rozhoduje vedení na základě žádosti. Vedení může požádat kmenové vychovatele o doporučení. Do jednoho startovacího bytu může pronajímatel umístit i více nájemců, pokud splňuje byt hygienické podmínky. Nájemce se může obrátit na kmenové vychovatele nebo vedení DDDP s prosbou o radu, pomoc, přijít na návštěvu, svěřit se. Doprovázející pedagog může v případě zájmu doprovázet i tyto mladé lidi formou konzultací, ať už bydlí ve startovacích bytech nebo jinde. Smlouva je vypovězena v případě, že klient neuhradí nájem nebo porušuje pravidla daná smlouvou, bytovým řádem, dalšími právními předpisy. Nájemník dostává smlouvu o podnájmu maximálně na 1 rok. Smlouvu lze prodloužit v ročních intervalech až na 3 roky, pokud je volná kapacita bytových jednotek. Nouzový pobyt pro „děti“, které se po opuštění DDDP ocitli v tíživé životní situaci Z legislativních předpisů vyplývá pro dětské domovy povinnost poskytnout pomoc bývalým klientům, kteří o ni zažádají z důvodu ocitnutí se v tíživé situaci. Tuto podporu DDDP naplňuje formou poskytnutí nouzového ubytování (např. návštěvní byt, tělocvična), případně služeb pedagoga pro podporu klientů užívajících bytové jednotky. Maximální délka této podpory je 3 měsíce

 

3.5 Nácvik života v zaměstnání

Jedná se o aktivitu pro zájemce od 16. let, v případě dohody s OSPOD, jinak od 18. let pro mladé dospělé na dobrovolném pobytu v DDDP. Tyto pobyty jsou opět zaměřeny na rozvoj a ukotvení samostatnosti klientů. Probíhají o prázdninách. Minimální doba je 1 týden a maximální 2 měsíce během letních prázdnin. Dotyčný dostane možnost žít zcela samostatně a zkusit si život zaměstnaného člověka. Bude mu poskytnuta pomoc se zajištěním ubytování a podpora formou konzultací, aby zvládl vše potřebné. Účastník této aktivity po dobu realizace žije samostatně (ubytovna, ubytování při zaměstnání), musí být schopen si to sám zaplatit (ušetřit z brigády, z kapesného na první nájem). Klientům je poskytnuta záloha na stravu (107,- Kč na den). Musí si na tuto dobu předem zajistit brigádu, která ho uživí po danou dobu a pravidelně do ní docházet, zajistit si veškeré dokumenty před odstěhováním. Dalším rozvojovým úkolem kromě hospodaření, práce a udržování bydlení, je poradit si s volným časem. V průběhu aktivity se setkává s určeným pedagogem, který ho motivuje a provází. Po úspěšném ukončení pobytu, jsou brigádníkovi domovem proplaceny veškeré náklady spojené s ubytováním, částečně i na některé zájmy, do kterých investoval.

 

3.6 Doplňkové aktivity – podpora aktivního a konstruktivního trávení volného času

Do této oblasti spadá podpora aktivního a konstruktivního trávení volného času, jak společně s ostatními dětmi v DD, tak s vrstevníky žijícími v rodinách. Při výběru se děti učí vybírat si a rozhodovat se, co chtějí. Tyto akce a aktivity podporují rozvoj osobnosti dětí, umožňují jim zažít úspěch, vyrovnat se s neúspěchem a zjistit, že není definitivní prohrou, na které stojí svět. Mohou si při nich více osvojit prospěšnost spolupráce v týmu, pochopit, že pravidla jsou nutná a nápomocná. Učí se dodržovat pravidla, plnit si povinnosti. Je to současně příležitost prožívat zdravé vztahy, které pomáhají obnovovat důvěru dětí vůči lidem a společnosti a současně nabourávat černobílé vidění DD ze strany veřejnosti. Snažíme se, aby nabídka těchto aktivit měla všestranný charakter.

Forma je realizována:

 Účast na akcích, které byli DDDP nabídnuty externími dárci

 Pravidelná aktivita dítěte, dle svého výběru (fandění sportu, plavání)

 Pořádáním akcí DDDP pro děti i veřejnost

 Spolupořádání DDcupu

 Zajištěním táborů a výjezdových volnočasových aktivit v době prázdnin.

 Zajištěním zimních a letních RS dovolených.

 Zajištěním doučování.

 Podporou účasti dětí na kroužcích především mimo, ale i v zařízení.

 Děti na 1. stupni ZŠ si vybírají minimálně dva kroužky týdně, nebo jeden se zvýšenou časovou dotací 2x týdně.

 Děti ne 2. stupni ZŠ si vybírají minimálně jeden kroužek.

 Studenti středních škol a učilišť, mohou i nadále navštěvovat zájmové kroužky, pokud chtějí. Nicméně v tomto věku přichází další oblast a to je seznámení se s trhem práce.

 

3.6.1 Doplňkové aktivity – podpora orientace a zkušenosti na trhu práce

Cílem je naučit adolescenty promyslet a umět realizovat rozdělení svého času pro školu, oddech, zájmy, povinnosti a práci. Proto je s nimi od 2. pololetí 1. ročníku, po adaptaci v nové škole, cíleně a systematicky pracováno. Za podpory kmenových vychovatelů se děti učí orientovat na webových pracovních portálech, zjišťují další možnosti hledání práce, hledají si brigádu sami nebo na základě nabídky, absolvují přijímací pohovor a pokoušejí se na brigádě obstát. I v případě selhání získávají zkušenosti, ze kterých se mohou učit pro budoucí zaměstnání. Jsou podporováni teoretickou přípravou. Absolvují workshopy zaměřené na kariérní poradenství, sestavování životopisů, absolvování cvičných pracovních pohovorů s personalisty, exkurze a stáže ve firmách v oboru, který studují. Tato podpora je realizována ve spolupráci s Nadáním a dovednosti o.p.s, s Bohatým sirotkem, Accenture-academy, Letním domem z.ú.

 

3.6.2 Doplňkové aktivity – trhy a prodejní výstavy

Tato forma spojuje aktivní trávení volného času se získáváním zkušeností na trhu práce. Realizace je možná díky změně ve zřizovací listině, na základě které můžeme prodávat výrobky dětí. Tato aktivita je zaměřena na zkušenost s podnikáním i pro děti, které ještě nemají příležitost jít na brigádu a vydělat si vlastní peníze. Při výrobě výrobků v keramické a výtvarné dílně se děti dozvídají náklady na materiál, mluví s pedagogy o cenách výrobků a postupně si cenu sami určují. Po prodeji výrobku je odečtena částka za materiál a zbylé peníze dostává autor výrobku, ve formě zalepené obálky s rozpisem výplaty a odečtených částek za materiál. Děti se podílejí na instalaci a úpravě stánků, propagaci, komunikaci se zákazníky, práci s pokladnou a platebními doklady. Kromě těchto zkušeností mají možnost uvědomit si hodnotu věcí a práce. Zjistí, že něco vyrobit a vydělat si peníze, stojí čas a námahu, a že prodejní cena je jiná, než zisk.

 

3.6.3 Doplňkové aktivity

Poslední formou jsou jednorázové a individuálně cílené aktivity, podporující lepší uplatnění klientů na trhu práce a jejich vyšší úspěšnost. Např. kurz cizího jazyka v zahraničí či doma (u klienta se zájmem a schopnostmi), řidičský průkaz, nadstandardní hodiny finanční gramotnosti zahrnující další dovednosti, apod. Dále sem spadá i zajištění letních táborů pro klienty.